top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureNiina Vieno

Ympäristöluvat – vesienhoitosuunnitelmien huomioiminen

Suomessa tulee vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (VMJL, 1299/2004) perustuen tehdä vesienhoitoalueittain vesienhoitosuunnitelmia sekä merenhoitosuunnitelma. Suunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä (VMJL 21.1 §:n kohta 1). Tilatavoite koskee erikseen ekologista ja kemiallista tilaa. Nämä on tarkemmin kuvattu EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) liitteessä V.


Ympäristölupiin vesienhoitosuunnitelmat linkittyvät seuraavasti. Lupaprosessin aikana on otettava huomioon mitä vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista (YSL, 527/2014, 51 §). Aiemmin VMJL:n mukaista ympäristötavoitteiden ”huomioon ottamista” on lupaharkinnassa pidetty pikemminkin suuntaa antavana ohjausnormina, mutta viimeaikaiset oikeustapaukset ovat muuttaneet ympäristötavoitteita enemmän velvoittavaan suuntaan. Ympäristölupaa haettaessa on siis entistä tarkemmin selvitettävä päästöjen vaikutukset purkuvesistön ekologiseen ja kemialliseen tilaan.


Weser- ja Finnpulp-tuomiot


Merkittävimmät oikeustapaukset asian tiimoilta ovat EU:n tuomioistuimen (EUTI) ja Suomessa korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka ovat ottaneet kantaa siihen, kuinka sitovia vesimuodostumien tilatavoitteet ovat ja miten ne tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa. EUTI linjasi saksalaisen tuomioistuimen pyynnöstä ns. Weser tapauksessa (C-461/13) seuraavaa (lyhennettynä):


1) … jäsenvaltioilla on, jollei poikkeusta sovelleta, velvollisuus evätä lupa tietyltä hankkeelta, jos se voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen kyseisessä direktiivissä säädettynä ajankohtana.

2) … käsitettä pintavesimuodostuman ”tilan huononeminen” on tulkittava siten, että kyseessä on huononeminen heti, kun ainakin yhden kyseisen direktiivin liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä luokalla, vaikka tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman luokan alenemiseen kokonaisuudessaan. Jos tämä kyseisessä liitteessä tarkoitettu laadullinen tekijä kuuluu jo alimpaan luokkaan, kaikenlainen kyseisen tekijän huononeminen merkitsee kuitenkin mainitun 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua pintavesimuodostuman ”tilan huononemista”.


Suomessa Weser-tuomiota on sovellettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä siten, ettei Finnpulpin Kuopioon suunniteltu biotuotetehdas saanut ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa (KHO 2019:166). Päällimmäisenä syynä oli se, että tehtaan käsiteltyjen jätevesien johtaminen purkuvesistöön olisi tehtaan koko elinkaaren aikana todennäköisesti aiheuttanut ekologisen tilan yhden laatutekijän heikentymisen tyydyttävälle tasolle. Tämä olisi ollut Weser-päätöksen vastainen lopputulos. Korkein hallinto-oikeus linjasikin, että tehtaan jätevedet saattaisivat aiheuttaa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä kiellettyä merkittävää pilaantumista, jolle ei lain mukaan voida myöntää ympäristölupaa.


Vaikutus toiminnanharjoittajiin


Olemme huomanneet, että Weser- ja Finnpulp-tuomioiden jälkeen toiminnanharjoittajien ympäristölupien harkinnassa on entistä tarkemmin huomioitu vesienhoitosuunnitelmien tilatavoitteet. Toiminnanharjoittajan osalta tilanne on entistä haastavampi, sillä lupahakemuksessa on esitettävä vahvat perusteet sille, etteivät päästöt aiheuta vastaanottavan vesistön ekologisen tai kemiallisen tilan heikkenemistä tai estä hyvän tilan saavuttamista. Tämä tarkoittaa mittavia vesistövaikutusten arviointeja sekä niiden asianmukaista tulkintaa.


Meillä vesienhoitosuunnitelmien huomioiminen kuuluu olennaisena osana ympäristölupaprosessiin. Olemme perehtyneet aihealueen lainsäädäntöön ja oikeustapauksiin, meillä on osaamista vesistövaikutusten arviointien tulkinnasta ja kokemusta viranomaisyhteistyöstä. Olemme myös tehneet toiminnanharjoittajien toimeksiannosta asiantuntija-arvioita siitä, voidaanko jollekin toiminnalle myöntää ympäristölupa.


Lisätietoa aiheesta:


Niina Vieno, vesiasiantuntija, TkT

0505448431

niina.vieno (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page