top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
Niina Vieno ottaa työmaavesinäytteitä.

Tutkimushankkeet

Eri lakeihin putoavien normien tunteminen on toimivaltaisille viranomaisille ja asiaa soveltaville muille toimijoille helposti haasteellista, kun taas asianosaistahoille kokonaisuuden ja sen yksityiskohtien tunteminen saattaa olla lähes mahdotonta. Yhtiömme on toteuttanut useita laajoja tutkimushankkeita, joista suurin osa toteutettu asiakkaidemme toimeksiannosta.

Hankkeissa olemme tehneet kirjallisuuskatsauksia, laatineet erilaisia ohjeita ja raportteja, käsitelleet mittaustietoja sekä laatineet niistä julkaisuja. Jokaisessa hankkeessa on tutkittu toimeksiantajan erityiskysymyksiä ja tehty laajamittaista juridista tarkastelua niin kotimaan kuin EU-oikeuden näkökulmasta. Yhtiömme arvoihin kuuluu alan jatkuva kehittäminen ja olemme iloisia, että saamme olla osana tätä kehitystä. 

Julkaisut

2022

Laki ja Vesi Oy

Vaarallisten aineiden hallinta rakennus- ja purkutyömailla syntyvissä vesissä oli yhtiömme toteuttama hanke, joka sai rahoitusta ympäristöministeriön käynnistämästä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.


Hankkeessa selvitettiin vaarallisten aineiden esiintymistä rakennus- ja purkutyömailla syntyvissä vesissä, aineiden vaikutuksia ympäristöön sekä mahdollisuuksia estää haitalliset ympäristövaikutukset. Lisäksi selvennettiin lainsäädännön viitekehystä vastuukysymyksissä. Julkisen version raportista saa pyytämällä meiltä.

2021

Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeessa selvitettiin jätevesissä kulkevien lainsäädännön kannalta kiinnostavien haitallisten aineiden taseita ja esiintymistä sekä aineiden merkitystä vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseen.

 

Yhtiömme vastasi hankkeessa aineiden tulosten raportoinnista, riskinarvioinneista ja mallinnuksista sekä analyysilaboratorioiden kilpailutuksesta. Hankkeen tuloksista on kirjoitettu raportti, jonka voi ladata täältä.

2018

Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä -hankkeen tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen avulla tunnistaa mahdollisesti ihmiselle tai ympäristölle riskiä aiheuttavia kemiallisia aineita ja aineryhmiä sekä taudinaiheuttajia tai muita mikrobeja.

 

Hanke toteutettiin yhdessä Luonnonvarakeskus LUKE:n ja THL:n tutkijoiden kanssa. Niina Vieno toimi hankkeessa projektipäällikkönä. Hankkeesta on julkaistu raportti Luonnonvarakeskus LUKE:n julkaisusarjassa ja sen voi ladata täältä.

2017

HELCOM Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio

Pharmaceuticals in the aquatic environment of the Baltic Sea region – A status report

 

Työhön liittyi lääkeaineiden mittaustietojen kokoamista Itämeren alueen viranomaisilta ja tulosten koostaminen raporttiin. Raporttiin voi tutustua täällä.

2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Haitalliset aineet lietteissä -hankkeessa selvitettiin mittauksin mm. lääkeaineiden ja kuluttajakemikaalien pitoisuuksia puhdistamolietteissä sekä umpi- ja sakokaivolietteissä.

 

Hankkeen aikana yhtiömme vastuulla oli kilapiluttaa analyysilaboratoriot, koordinoida ja neuvoa näytteenotossa, analysoida tulokset ja kirjoittaa hankkeen loppuraportin, joka löytyy täältä.

2014

Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hanke oli lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke. Siinä mitattiin 42 vesiympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi luokiteltua tai luokitelluksi ehdotettua ainetta 64 jätevedenpuhdistamolla.

 

Yhtiömme vastasi hankkeessa analyysilaboratorioiden kilpailuttamisesta julkisten hankintojen säädösten mukaisesti, jätevedenpuhdistamoiden ohjeistuksesta, neuvonnasta ja valvonnasta näytteenoton ja analyysien suhteen, tulosten analysoinnista sekä loppuraportin kirjoittamisesta. Loppuraportti löytyy sähköisessä muodossa täältä.

bottom of page