top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Vesihuoltoala – julkiset hankinnat

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) määrittelee erikseen lain soveltamisalaan kuuluvat yksiköt ja toiminnot. Lakia kutsutaan erityisalojen hankintalaiksi ja siinä on erikseen määritelty vesihuolto.


Erityisalojen hankintalakia sovelletaan vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettuun veden johtamiseen, käsittelyyn ja toimittamiseen talousvetenä käytettäväksi. Lainvalmisteluaineiston mukaan jäteveden osalta vesihuolto kuuluu lain soveltamisalaan silloin, kun siitä huolehtii sama toimija kuin talousvedestä. Sama koskee hulevesiviemäröintiä. Muutoin nämä toiminnot ovat tavallisen hankintalain soveltamisalassa.


Erityisalojen hankintalakia sovelletaan myös hankintoihin ja suunnittelukilpailuihin, jotka vesihuoltotoimintaa harjoittava hankintayksikkö toteuttaa ja jotka liittyvät

  • jäteveden tai huleveden poisjohtamiseen tai käsittelyyn

  • vesirakennushankkeisiin, maan kasteluun tai kuivatukseen edellyttäen, että talousvedeksi hankittavan veden osuus hankkeissa taikka kastelu- tai kuivatusjärjestelmissä tuotettavan veden koko määrästä on yli 20 prosenttia.


poikkeukset Soveltamisalasta


Erityisalojen hankintalain soveltamisalasta on rajattu pois sellaiset hankinnat, jotka vesihuoltolaissa tarkoitettua toimintaa harjoittava hankintayksikkö tekee raakaveden tai muun veden hankkimiseksi.


Erityisalojen hankintalakia ei sovelleta myöskään silloin, jos julkinen yritys tai viranomaisen myöntämän erityis- tai yksinoikeuden nojalla toimiva yksikkö toimittaa tasaustarkoituksessa oman kulutuksen ylijäämävettä julkisen palvelun verkkoihin ja yli jäävän talousveden osuus on enintään 30 prosenttia kyseisen yksikön talousveden kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräisen tuotannon mukaan, kuluva vuosi mukaan lukien.


Tyypillisiä vesihuoltoalan julkisia hankintoja ovat:

  • jäteveden ja käyttöveden kemikaalihankinnat

  • lietekilpailutukset

  • pumppaamoiden ja muiden laitteiden hankinnat

  • suunnittelua koskevat hankinnat, kuten laitossuunnittelu, prosessisuunnittelu ja SIA-suunnittelu

  • erilaiset palveluhankinnat, kuten laboratoriopalvelut, operointipalvelut ja velvoitetarkkailun järjestäminen, loka-, viemäri- ja jätevesikaivojen tyhjennykset

  • jätevedenpuhdistamourakat ja saneeraushankinnat

  • verkostoihin liittyvät hankinnat, kuten siirtoviemärihankkeet ja muut verkostosaneeraukset sekä kuntotutkimuskuvaukset ja vastaanottokuvaukset


Muutoksia lainsäädännössä


Koska julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä on paljon ja se on muutosvaiheessa, tulee hankintayksiköiden yhä enemmän keskittyä hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöjen sisältöön. Näin vähennetään huomattavasti riskiä valituksista markkinaoikeuteen, jotka pitkittävät hankintaprosesseja ja lisäävät kustannuksia. Toisaalta myös tarjouspyyntöihin vastaavien yritysten on panostettava tarjousten kirjoittamiseen, jotta niitä ei hylättäisi esimerkiksi tarjouspyynnön vastaisina. Tätä kirjoitettaessa odotetaan joulukuussa 2020 annetun hallituksen esityksen HE 244/2020 vp voimaantuloa. Lakiehdotuksessa esitetään teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. Pääosa muutoksista johtuu Euroopan komission tarkastuksessa havaituista puutteista tai tulkinnanvaraisuuksista sanamuodoissa.


Juridinen hankintaosaamisemme ja sekä tekninen markkinatuntemuksemme tuovat selvää lisäarvoa kilpailutukselle tai tarjouspyyntöihin vastaamiselle. Tarjoamme apua niin hankintayksiköille kuin tarjoajille. Voimme esim. kilpailuttaa koko hankinnan puolestasi tai tarkistaa tarjouksenne. Pidämme myös hankintakoulutuksia.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page