top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Vesihuolto ja valmiuslaki

Historiallinen päivä valmiuslain käyttöönotossa. Hallitus antoi äskettäin 2 käyttöönottoasetusta liittyen valmiuslakiin. Valmiuslakia sovelletaan poikkeusoloissa ja sen tarkoituksena on mm. suojata väestöä ja talouselämää.


Lain ja veden kannalta onkin hyvä palautella mieliin, mitä valmiuslaissa oikeastaan säädetään vesihuollosta. Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä eli viemäröintiä. Vesihuollon tarkoituksena on turvata puhtaan veden saatavuus ja riittävyys kohtuullisin kustannuksin sekä jätevesien käsittely terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesti.


Tässä muutamia vesijuttuja poikkeusoloista:

  1. Vedensaannin turvaamiseksi vesihuoltolaitokset voidaan velvoittaa toimittamaan tai luovuttamaan vettä oman toiminta-alueensa ulkopuoliseen vedentarpeeseen

  2. Vesikuljetusten turvaamiseksi voidaan poiketa voimassa olevista määräyksistä esim. väyliin, yhteysalusliikenteeseen, luotsauspalveluihin tai vesiliikenteen ohjaukseen liittyen

  3. Maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen vuoksi voidaan rajoittaa muiden oikeutta ostaa merenkulun ja muun vesiliikenteen polttonesteitä

  4. Voidaan päättää myös satamien sulkemisesta

  5. Maa- tai vesialueen omistajat voidaan velvoittaa antamaan kiinteistönsä pelastusviranomaisten puolustusvoimien tai liikenne- ja viestintäministeriön hallintaan.


Maa- ja metsätalousministeriö voisi velvoittaa vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetun vesihuoltolaitoksen luovuttamaan ja, jos tekniset rakenteet tähän ovat olemassa, toimittamaan omistamaansa vettä laitoksen oman, kunnan valtuuston päätöksellä hyväksytyn toiminta-alueen ulkopuolelle.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page