top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureNiina Vieno

Vaarallisten haitta-aineiden hallinta rakennus- ja purkutyömaiden hulevesissä

Yrityksellemme myönnettiin 81 998 euroa hankerahoitusta ympäristöministeriön käynnistämästä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa selvitämme vaarallisten haitta-aineiden esiintymistä rakennus- ja purkutyömaiden hulevesissä, aineiden vaikutuksia ympäristöön sekä mahdollisuuksia estää haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan lainsäädännön viitekehystä vastuukysymyksissä sekä lupa- ja valvontaprosesseissa.

Työmaavesien mukana haitallisia aineita päätyy ympäristöön


Haimme rahoitusta, sillä tunnistimme tarpeen asian tarkempaan selvittämiseen. Rakennus- tai purkutyömailla muodostuu aina hulevettä. Sitä syntyy muun muassa sadevedestä, lumen sulamisvedestä sekä itse rakennus- tai purkutyössä kuten porauksessa tai pölyntorjunnassa käytettävästä vedestä. Työmaiden eri toiminnoista tai käytettävistä materiaaleista johtuen hulevesiin voi päätyä ympäristölle vaarallisia haitta-aineita. Hulevesiä käsitellään harvoin, joten hulevesien mukana vaaralliset haitta-aineet päätyvät joko suoraan vesistöihin, imeytyvät maaperän läpi pohjaveteen tai ne johdetaan jätevedenpuhdistamoiden viemäreihin.


Oli mielestämme selvää, että hulevedet ja niiden mukana mahdollisesti kulkevat vaaralliset aineet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen riskin. Epäselvää kuitenkin oli, mitä ja millaisia määriä näitä aineita työmaavesien mukana ympäristöön päätyy. Erityisesti purkutyömaiden osalta aiempaa tutkimustietoa oli saatavilla hyvin niukasti. Juridisesta näkökulmasta katsoen oli epäselvää esimerkiksi se, kenen vastuulla on estää ympäristön pilaantuminen, kun vahinko voi ilmetä myöhemminkin ja etäällä työmaasta. Lainsäädäntö on hulevesien ja vaarallisten haitta-aineiden osalta pirstaloitunut useisiin lakeihin, eikä aiheesta ole saatavilla selkeää kokonaiskuvaa tai ohjeistusta, jota viranomaiset tai toiminnanharjoittajat voisivat noudattaa.


Lopputuloksena syntyy ohjeita parhaiksi käytännöiksi


Toteutamme hankkeen kirjallisuusselvitysten lisäksi rakennus- ja purkutyökohteissa tehtävillä näytteenotoilla ja vaarallisten haitta-aineiden analysoinnilla. Hankkeen lopputuloksena syntyy ohjeita vaarallisia haitta-aineita sisältävien hulevesien hallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka ovat monistettavia ja laajennettavissa erilaisiin työkohteisiin.


Yrityksessämme yhdistyy ympäristölle haitallisten aineiden aihepiirin osaaminen sekä vahva juridinen asiantuntemus, joka luo vahvan pohjan hankkeen toteuttamiselle. Tässä hankkeessa teemme lisäksi yhteistyötä Nokian Veden, Kouvolan Veden ja Turun yliopiston vetämän Hydro-RDI-kumppanuusverkoston kanssa.


Rahoituspäätöksessä hakemuksemme arvioitiin vaikuttavimpien, laadukkaimpien ja toteuttamiskelpoisimpien hankkeiden joukkoon. Kiitollisena luottamuksesta ryhdymme ilolla hommiin tärkeän asian puolesta!


Lisätietoa aiheesta:


Niina Vieno, vesiasiantuntija, TkT

0505448431

niina.vieno (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page