top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
 • Writer's pictureNiina Vieno

Teollisuusjätevesisopimus – suositellut toimenpiteet yrityksille

Meiltä kysytään usein, mitä teollisuusjätevesisopimuksen solmimisessa tulisi yrityksen näkökulmasta ottaa huomioon. Sopimusneuvottelujen alkuunpanija on yleensä vesihuoltolaitos ja velvollisuus teollisuusjätevesisopimuksen solmimiseen voi tulla yritykselle yllätyksenä. Tällöin käymme yrityksen kanssa läpi perusteet, miksi teollisuusjätevesisopimus on tarpeen ja myös yrityksen itsensä etu.


Jäteveden laadun ja määrän selvittäminen


Ensimmäisenä on tärkeää selvittää, kuinka paljon yrityksen toiminnasta johdetaan tai tullaan johtamaan jätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin ja millaista se on laadultaan. Viemäröitävän jäteveden linjaan ei useinkaan ole liitettynä määrän mittausta, vaan se voidaan arvioida esimerkiksi talousveden kulutuksen perusteella.


Jäteveden laadusta annamme usein arvion vertaamalla laatumuuttujien mittaustuloksia normaalin asuma- ja talousjäteveden arvoihin tai vesihuoltolaitoksen asettamiin asumajätevesistä poikkeavien jätevesien yleisiin raja-arvoihin. Voimme tehdä myös yrityksen toiminnan perusteella ehdotuksen mitattavista muuttujista, jos teollisuusjäteveden laatua ei aiemmin ole selvitetty. Muuttujia, joita teollisuusjätevesistä usein mitataan ovat:

 • fosfori

 • typpi

 • orgaaninen aines

 • kiintoaines

 • metallit (erityisesti raskasmetallit)

 • hiilivedyt, VOC-yhdisteet, rasvat ja mineraaliöljyt

 • orgaaniset haitta-aineet, kuten fenolit, ftalaatit ja bromatut palonestoaineet

 • muut aineet, esimerkiksi sulfaatti ja hajua aiheuttavat aineet.


On myös mahdollista, että teollisuusjätevedet sisältävät sellaisia haitallisia aineita, joita ei vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) mukaan saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Tällaisia aineita ovat mm. kloroformi, klooribentseeni ja dikloorimetaani. Kielto ei kuitenkaan koske päästöä, jonka toiminnanharjoittaja voi osoittaa sisältävän niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, ettei sen päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Tällaisissa tapauksissa olemme tehneet riskinarvioinnin, jonka lopputuloksena on saatu tieto, onko ns. kiellettyjen haitallisten aineiden määrä teollisuusjätevedessä riittävän vähäinen vai tuleeko asiassa ryhtyä toimenpiteisiin esimerkiksi esikäsittelemällä teollisuusjätevedet ennen viemäriin johtamista.


Jätevesien vaikutusten arviointi


Kun teollisuusjäteveden määrä ja laatu on selvitetty, arvioidaan seuraavaksi vaikeuttaako teollisuusjäteveden johtaminen viemäriin vesihuoltolaitoksen toimintaa tai sen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Jos näin todetaan olevan, on mahdollista, että vesihuoltolaitos kieltää kyseisten teollisuusjätevesien johtamisen viemäriin. Tällöin tulee pohdittavaksi, mitä asialle voidaan tehdä, jotta teollisuusjätevesi voitaisiin viemäröidä. Tällaisissa tapauksissa olemme avustaneet yrityksiä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Teollisuusjäteveden esikäsittelymenetelmien selvittäminen ja valitun kokonaisuuden kilpailuttaminen.

 • Tuotantoprosessin läpikäynti ja mahdollisuudet muuttaa prosessia niin, että jäteveden määrää tai laatua voidaan paremmin hallita sekä pienentää jätevesistä perittäviä maksuja.

 • Tuotantoprosesseissa käytettyjen kemikaalien läpikäynti ja arvio niiden vaikutuksista teollisuusjäteveden laatuun.


Jätevesimaksusta sopiminen


On myös mahdollista, että teollisuusjätevesi poikkeaa laadultaan asumajätevedestä, mutta se ei vaikeuta vesihuoltolaitoksen toimintaa siinä määrin, että sen johtaminen viemäriin kiellettäisiin. Teollisuusjätevesi voi kuitenkin kuluttaa vesihuoltolaitoksen kapasiteettia asumajätevettä enemmän. Yritykselle tämä tarkoittaa usein normaalia korkeampaa jätevesimaksua. Useat vesihuoltolaitokset käyttävät korotetun jätevesimaksun määrittämiseen varsin monimutkaisen näköistä kaavaa. Kaavassa on erilaisia kertoimia, joihin vaikuttavat esimerkiksi puhdistamolla käytetty teknologia, joka on usein yrityksille vierasta. Tällaisissa tapauksissa olemme käyneet korotetun jätevesimaksun laskuperiaatteita läpi asiakkaidemme kanssa sekä tarkistaneet, että kertoimet ovat asianmukaisia.


Lisätietoa aiheesta:


Niina Vieno, vesiasiantuntija, TkT

0505448431

niina.vieno (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page