top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
 • Writer's pictureMaria Arjonen

Teollisuusjätevesisopimus – suositellut toimenpiteet vesihuoltolaitoksille

Usein meiltä kysytään, miksi teollisuusjätevesisopimuksia olisi hyvä tehdä ja miten vesihuoltolaitoksen olisi hyvä lähteä liikkeelle. Näissä tilanteissa useimmiten kunnissa halutaan kokonaisuus haltuun. Tässä postauksessa kerrotaan miksi teollisuusjätevesisopimus voi olla tarpeen laatia, sen eri vaiheista ja esimerkkejä asioista, joita projekteissa laadittaessa voi ottaa huomioon.


Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjätevesien erityiset ominaisuudet. Viemäriin johdettavan jäteveden määrä ja laatu sekä asioista sopiminen on tärkeää mm. seuraavista syistä:

 • työturvallisuusnäkökohdat

 • viemäriverkon ja puhdistamon laitteistojen kunnon vuoksi

 • jäteveden puhdistusprosessin turvaamiseksi

 • lietteen laadun vuoksi

 • purkuvesistön tilan vuoksi


Toiminnanharjoittajan selvittäminen


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella prosessin voi aloittaa esimerkiksi siten, että ensin selvitetään niitä toiminnanharjoittajia, joiden vedenkulutus on suurta ja/tai joilla saattaa olla jätevesissä jotain seuraavista:

 • fosfori

 • typpi

 • orgaaninen aines

 • kiintoaines

 • metallit (erityisesti raskasmetallit)

 • hiilivedyt, VOC-yhdisteet, rasvat ja mineraaliöljyt

 • orgaaniset haitta-aineet, kuten fenolit, ftalaatit ja bromatut palonestoaineet

 • muut aineet, esimerkiksi sulfaatti ja hajua aiheuttavat aineet.


Samassa yhteydessä tai tämän jälkeen me yleensä laadimme asumajätevesistä poikkeavien jätevesien yleiset raja-arvot vesihuoltolaitoksen käyttöön sekä ohjeet miten kontaktoida alan yrityksiä, jos on tarvetta laatia teollisuusjätevesisopimus. Usein suosittelemme, että laaditaan yksi sopimuspohja, jota hyödynnetään useamman eri toimijan kanssa. Me voimme laatia ehdotuksen sopimuspohjasta, jonka käymme kanssanne läpi ja varmistamme, että se vastaa tarpeitanne. Voimme myös olla tukena sopimusneuvotteluissa.


Sopimuksen neuvotteluprosessi


Teollisuusjätevesisopimuksenneuvottelu sisältää yleensä seuraavat vaiheet:

 1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa, jossa asetetaan tavoitteet sekä käydään sopimuspohja läpi.

 2. Esiselvitys yrityksen kanssa. Esiselvityksessä käydään läpi mm. jätevesien tarkkailutulokset, sopimuksen tärkeimmät kohdat, itse tuotantoprosessi, teollisuusjätevesien muodostuminen, niiden laatu ja määrä sekä mahdollinen teollisuusjätevesien esikäsittely. Jos jätevesistä ei ole aiemmin tehty analyysejä, voimme laatia listan selvitettävistä laatumuuttujista. Esiselvityksen jälkeen tiedetään, tuleeko toiminnanharjoittajan kanssa tehdä erillinen teollisuusjätevesisopimus.

 3. Sopimusehdotuksen laatiminen ja läpikäynti asiakkaan kanssa.

 4. Sopimusneuvottelut toiminnanharjoittajan kanssa.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

bottom of page