top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Reklamaatiosta venekaupoissa

Perustin aikanaan yrityksen, koska halusin olla merellä ja yhdistää harrastuksen kiinteistö- ja ympäristöjuridiikan osaamiseen. Sittemmin moottorivene on vaihtunut jollaan ja purjehtiminen alkanut taas kiinnostaa enemmän. Lakipaatti on kuitenkin edelleen monella muistissa ja saan edelleen paljon veneaiheisia juridisia kysymyksiä veneilykauden alkaessa ja sen päättyessä, kun tehdään venekauppaa. Useimmiten pyydetään neuvoja siihen, miten tehdä reklamaatio ja mitä se tarkoittaa.


Reklamaation tavoitteita voi määritellä eri tavoin. Tavoitteet auttavat hahmottamaan sitä, miten tehdä reklamaatio ja mitä siinä tulee olla. Käytännössä reklamaation tarkoituksena on mm.

  • antaa myyjälle tieto havainnosta, jonka ostaja katsoo virheeksi

  • mahdollistaa myyjän varautuminen vaatimuksiin ja vahingon rajoittamiseen

  • käynnistää neuvottelut oikaisusta, hinnanalennuksesta tai kaupan purusta ja

  • helpottaa todistelua.


Kohtuullinen reklamaatioaika


Reklamoinnissa keskeistä on se, missä ajassa reklamaatio on tehtävä ja mistä lähtien siihen on velvollisuus. Tällä on olennainen merkitys, sillä ilman asianmukaista reklamaatiota ostaja voi menettää oikeutensa esittää vaatimuksia virheen perusteella. Reklamaatioaika voi olla määritelty esimerkiksi siten, että reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika määritetään tapauskohtaisesti. Toisaalta reklamaatioaika voi olla myös sovittu absoluuttiseksi siten, että se on tehtävä esimerkiksi kolmen kuukauden kuluttua luovutuksesta.


Kuluttajansuojalakia (38/1978) sovelletaan venekauppaan, kun kyse on tarjonnasta, myynnistä tai muusta markkinoinnista elinkeinonharjoittajilta kuluttajille tai tilanteesta, jossa elinkeinonharjoittaja välittää veneen kuluttajille. Edellä mainittuihin tilanteisiin sovelletaan erikseen säädetyissä tilanteissa myös kauppalain (355/1987) säännöksiä kuluttajansuojalain rinnalla, kun taas yksityishenkilöiden väliseen venekauppaan sovelletaan lähtökohtaisesti kauppalakia. Kauppalakia sovelletaan myös silloin, kun molemmat osapuolet ovat elinkeinonharjoittajia. Se on tahdonvaltainen yleislaki irtaimen kaupasta.


Kuluttajasuojalaissa on säädetty virheilmoituksen tekemisestä kohtuullisessa ajassa, mutta myös siitä, että virheilmoitus voidaan tehdä aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Vastaavaa määräaikaa ei ole kauppalaissa. Kohtuullinen aika voi elinkeinonharjoittajien välillä olla myös huomattavan lyhyt, esimerkiksi 1–2 viikkoa, kun taas yksityishenkilöiden välillä se on lähtökohtaisesti pidempi.


Kohtuullisen ajan harkintaan vaikuttaa myös sopimusosapuolten subjektiiviset omaisuudet, kerrotut tiedot, tavarantarkastus ennen kauppaa ja tarkastus luovutuksen jälkeen sekä itse kaupan kohde. Esimerkiksi kauppalain 20 §:ssä säädetään mm. siitä, ettei ostaja saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä ja siitä, ettei ostaja saa vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.


Reklamaation sisältö


Reklamaatio kannattaa tehdä viipymättä, kun on havainnut mahdollisen virheen ostamassaan veneessä. Mikäli virheen laadusta ja sen merkityksestä ei ole täyttä varmuutta voi tehdä ns. neutraalin reklamaation. Tämän tarkoituksena on informoida myyjää siitä, ettei kaupan kohde vastaa sovittua. Reklamaatiota tehdessä ei välttämättä tarkalleen tiedetä, mikä veneessä on vikana. Virheilmoitusta tulee kuitenkin muistaa täydentää sitä mukaa, kun tieto mahdollisesta virheestä tarkentuu ja myös vaatimukset tulee muistaa esittää.


Neutraalissa reklamaatiossa voi ilmoittaa esimerkiksi, että on havainnut virheen tai tavan, jolla virhe ilmenee, mutta selvittää vielä vahingon laajuutta. Tällöin on hyvä ilmoittaa, että tulee tarvittaessa esittämään yksilöidyn reklamaation myöhemmin, mikäli veneestä löytyy jokin virhe, vika tai puute, josta myyjä on vastuussa. Yksilöidyllä virheilmoituksella puolestaan ilmoitetaan mitä vaaditaan ja millä perusteella. Vaatimus voi olla esim. virheen korjaaminen, uusi toimitus, hinnanalennus tai kaupanpurku. Lisäksi virheen perusteella voi vaatia vahingonkorvausta. Ohessa esimerkki yksilöidystä reklamaatiosta ja vaatimuksista.


Hyvä vastaanottaja,

viitaten aikaisempaan viestiini xx.xx.xxxx (pvm) pohjakosketusvauriosta reklamoin teille kauppakirjalla xxxx (pvm) ostamastani purjeveneestä. Asiassa on ilmennyt, että veneen pohjassa on pohjakosketusvaurio ja sen vuoksi pohjassa oli halkeama, josta on vuotanut vettä veneen sisälle. Vuoto on puolestaan aiheuttanut oheisesta kuvaliitteestä ilmenevät vauriot, josta on esitetty myös korjauskustannusarvio liitteessä x. Ehdotan asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi, että korvaatte minulle hinnanalennuksena xxx0,00 euroa oheisen korjauskustannusarvion mukaisesti. Pyydän ilmoittamaan kantanne asiaan viimeistään xx.xx.xxxx mennessä.

Terveisin, xx


Reklamaation on luonnollisesti hyvä olla kirjallinen ja siitä tulee käydä selville mitä vaaditaan ja millä perusteella eli yksilöidä mihin vetoaa. Huomaa myös, että reklamaatio tulee tehdä oikealle taholle. Useimmiten tämä on sopimuskumppani eli se taho, joka on sopimusrikkomuksen aiheuttanut. Viestin perillemenosta ja sen sisällön vastaanottamisesta kannattaa myös varmistua, ettei myöhemmin tule näyttöongelmia. Suositeltavaa on myös pyytää vastausta tiettyyn päivään mennessä.


Tämä kirjoitus on osa veneilyyn liittyvää blogikirjoitusten sarjaa. Sarjassa nostetaan esiin merenkulkuun ja veneilyyn liittyvää juridiikkaa. Kaikki kirjoitukset voit lukea Muut aiheet -otsikon alta. Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.Comentarios


bottom of page