top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
 • Writer's pictureMaria Arjonen

Teollisuusjätevesisopimus yrityksen näkökulmasta

Yrityksen tulee toiminnassaan huomioida, ettei pelkkä liittymissopimus vesihuoltolaitoksen kanssa ole riittävä, jos toiminnasta syntyy teollisuusjätevesiä. Teollisuusjätevesiksi kutsutaan normaaleista asumis- eli talousjätevesistä määrältään tai laadultaan poikkeavia jätevesiä. Joskus myös toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa voidaan velvoittaa solmimaan vesihuoltolaitoksen kanssa teollisuusjätevesisopimus.


On hyvä huomioida, että vesihuoltolaitos saa vesihuoltolain (119/2001) 10.2 § nojalla kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Käytännössä vesihuoltolaitos kuitenkin harvoin kieltäytyy vastaanottamasta teollisuusjätevesiä.


Vesihuoltolaitos pyrkii hallitsemaan toiminnalleen ja ympäristölle haitallisia päästöjä viemäriinsä teollisuusjätevesisopimusten avulla. Tässä sopimuksessa sovitaan viemäröintiin liittyvistä ehdoista. Teollisuusjätevesisopimuksessa voidaan myös sopia jätevesimaksun suuruudesta, jos teollisuusjätevesi kuluttaa laitoksen kapasiteettia asumajätevettä enemmän. Tämä tarkoittaa yleensä korotettua jätevesimaksua.


Sovittavat asiat


Tyypillisesti sovittavia asioita ovat:

 • jäteveden määrästä ja laadusta sopiminen (raja-arvot)

 • jäteveden tarkkailuun ja mittaukseen liittyvät asiat

 • korotetun jätevesimaksun muodostuminen

 • seuraamukset sopimuksen rikkomisesta

 • yhteistoimintaan liittyvät asiat


Teollisuusjätevesisopimus on etu myös yritykselle, sillä sen avulla yritys voi osoittaa toimivansa vastuullisesti. Sopimus suojaa myös yrityksen tulevaisuutta ja on tärkeä osa riskienhallintaa. Näin vältytään liiketoimintaa vahingoittavilta yllätyksiltä. Viimeistään sopimuksen neuvotteluprosessin aikana yritys myös tunnistaa toiminnastaan ja jätevesistään aiheutuvat riskit viemäriverkostolle, vesihuoltolaitoksen työntekijöiden terveydelle, puhdistamon toiminnalle, ja ympäristölle sekä voi tehdä toimenpiteitä näiden riskien pienentämiseksi.


Tarjoamme mm. seuraavia palveluita yrityksille:

 • sopimuspohjan laatiminen/tarkistaminen

 • korotetun jätevesimaksun laskenta

 • sopimusten ajantasaisuuden tarkistaminen

 • suositukset sopimusehdoista

 • sopimusneuvottelujen vetäminen

 • teollisuusjätevesiin liittyvien käytäntöjen luominen


Olemme avustaneet yrityksiä myös esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Teollisuusjäteveden esikäsittelymenetelmien selvittäminen ja valitun kokonaisuuden kilpailuttaminen.

 • Tuotantoprosessin läpikäynti ja mahdollisuudet muuttaa prosessia niin, että jäteveden määrää tai laatua voidaan paremmin hallita sekä pienentää jätevesistä perittäviä maksuja.

 • Tuotantoprosesseissa käytettyjen kemikaalien läpikäynti ja arvio niiden vaikutuksista teollisuusjäteveden laatuun.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

bottom of page