Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Niina Vieno

Haitalliset aineet – velvoitteet jätevedenpuhdistamoille

Päivitetty: touko 6

Haitallisia aineita päätyy viemärivesiin kotitalouksista, teollisuudesta ja hulevesien mukana. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole vaatimuksia haitallisten aineiden poistolle jätevedenpuhdistamoilla. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on kuitenkin oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lainsäädännöstä johtuukin velvoitteita tarkkailla haitallisten aineiden määriä päästöissä eli puhdistamoiden tapauksessa pintavesiin johdettavissa käsitellyissä jätevesissä.


Tarkkailusuunnitelma ja päästökartoitus


Käytännössä velvoitteet haitallisten aineiden päästöjen tarkkailusta asetetaan toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa. On hyvä huomioida, että haitallisten aineiden tarkkailuvelvoitetta ei siis ole kohdennettu ainoastaan isoille puhdistamoille. Suomessa luvanvaraisia jätevedenpuhdistamoita ovat kaikki > 100 AVL (asukasvastineluvun) puhdistamot.


Kokemuksemme mukaan puhdistamoiden ympäristöluvissa asetetaan yleensä varsin yleiset vaatimukset haitallisten aineiden päästöjen selvittämisestä ja tarkkailusta. Tarkkailusuunnitelma määrätään usein valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Haasteita tarkkailusuunnitelman tekemisessä aiheuttaa se, ettei lainsäädännössä ole tarkkoja määräyksiä siitä mitä haitallisia aineita jätevesistä tulee tarkkailla ja kuinka usein näytteitä tulee ottaa eli mikä on tarkkailutiheys.


Käytännössä aina ensin on tehtävä päästökartoitus eli selvitys siitä, mitä haitallisia aineita käsitellyssä jätevedessä voi esiintyä ja voivatko ne aiheuttaa vesiympäristössä haittaa. Päästökartoitusta ja tarkkailua toteutettaessa on erittäin tärkeää huomioida säädösten asettamat pätevyysvaatimukset laboratoriolle sekä vaatimukset analyysimenetelmille. Näin voidaan varmistua, että saadut mittaustulokset ovat luotettavia.


Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet


Jätevesissä on aina haitallisia aineita joko tahattomasti, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Monia aineita esiintyy kotitalouksen jätevesissä eli asumajätevesissä. Tietyistä toiminnoista (esim. pesulat, huoltoasemat, korjaamot, maalaamot ja teollisuus) voi kuitenkin päätyä jätevedenpuhdistamolle merkittäviäkin määriä haitallisia aineita. Haitallisia aineita voi syntyä myös teollisuuden prosesseissa. Siksi on tärkeää selvittää, mitä mahdollisia haitallisten aineiden päästölähteitä viemäröintialueella on.


Haitallisten aineiden haitallisten aineiden päästökartoitusten, tarkkailusuunnitelmien sekä tarkkailutulosten osalta olemme auttaneet jätevedenpuhdistamoita esimerkiksi seuraavasti:


Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien määrän ja laadun selvitys puhdistamon viemäröintialueella

  • Haitallisten aineiden valinta päästökartoitukseen

  • Tarkkailusuunnitelman laadinta päästökartoituksen tulosten perusteella

  • Laboratoriopalvelujen kilpailutus haitallisten aineiden säädösten asettamien ehtojen mukaisesti

  • Haitallisten aineiden tarkkailutulosten raportointi

  • Asiantuntija-arvio haitallisten aineiden määristä ja lähteistä jätevedenpuhdistamolla