top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureNiina Vieno

Haitalliset ja vaaralliset aineet – velvoitteet jätevedenpuhdistamoille

Haitallisia ja vaarallisia aineita päätyy viemärivesiin kotitalouksista, teollisuudesta ja hulevesien mukana. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole vaatimuksia haitallisten tai vaarallisten aineiden poistolle jätevedenpuhdistamoilla. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on kuitenkin oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lainsäädännöstä johtuukin velvoitteita tarkkailla haitallisten tai vaarallisten aineiden määriä päästöissä eli puhdistamoiden tapauksessa pintavesiin johdettavissa käsitellyissä jätevesissä.


Tarkkailusuunnitelma ja päästökartoitus


Käytännössä velvoitteet haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen tarkkailusta asetetaan toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa. On hyvä huomioida, että tarkkailuvelvoitetta ei siis ole kohdennettu ainoastaan isoille puhdistamoille. Suomessa luvanvaraisia jätevedenpuhdistamoita ovat kaikki > 100 AVL (asukasvastineluvun) puhdistamot.


Kokemuksemme mukaan puhdistamoiden ympäristöluvissa asetetaan yleensä varsin yleiset vaatimukset haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen selvittämisestä ja tarkkailusta. Tarkkailusuunnitelma määrätään usein valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Haasteita tarkkailusuunnitelman tekemisessä aiheuttaa se, ettei lainsäädännössä ole tarkkoja määräyksiä siitä mitä aineita jätevesistä tulee tarkkailla ja kuinka usein näytteitä tulee ottaa eli mikä on tarkkailutiheys.


Käytännössä aina ensin on tehtävä päästökartoitus eli selvitys siitä, mitä haitallisia ja vaarallisia aineita käsitellyssä jätevedessä voi esiintyä ja voivatko ne aiheuttaa vesiympäristössä haittaa. Päästökartoitusta ja tarkkailua toteutettaessa on erittäin tärkeää huomioida säädösten asettamat pätevyysvaatimukset laboratoriolle sekä vaatimukset analyysimenetelmille. Näin voidaan varmistua, että saadut mittaustulokset ovat luotettavia.


Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet


Jätevesissä on aina haitallisia ja vaarallisia aineita joko tahattomasti, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Monia aineita esiintyy kotitalouksen jätevesissä eli asumajätevesissä. Tietyistä toiminnoista (esim. pesulat, huoltoasemat, korjaamot, maalaamot ja teollisuus) voi kuitenkin päätyä jätevedenpuhdistamolle merkittäviäkin määriä haitallisia ja vaarallisia aineita. Tällaisia aineita voi syntyä myös teollisuuden prosesseissa. Siksi on tärkeää selvittää, mitä mahdollisia haitallisten ja vaarallisten aineiden päästölähteitä viemäröintialueella on.


Haitallisten ja vaarallisten aineiden päästökartoitusten, tarkkailusuunnitelmien sekä tarkkailutulosten osalta olemme auttaneet jätevedenpuhdistamoita esimerkiksi seuraavasti:


Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien määrän ja laadun selvitys puhdistamon viemäröintialueella

  • Haitallisten ja vaarallisten aineiden valinta päästökartoitukseen

  • Tarkkailusuunnitelman laadinta päästökartoituksen tulosten perusteella

  • Laboratoriopalvelujen kilpailutus haitallisten aineiden säädösten asettamien ehtojen mukaisesti

  • Haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailutulosten raportointi

  • Asiantuntija-arvio haitallisten ja vaarallisten aineiden määristä ja lähteistä jätevedenpuhdistamolla


Lisätietoa aiheesta:


Niina Vieno, vesiasiantuntija, TkT

0505448431

niina.vieno (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page