Haitalliset aineet

Jätevesissä virtaa orgaanisen aineen, ravinteiden ja kiintoaineen lisäksi satoja ympäristölle ja ihmiselle haitallisia aineita. Niiden alkuperä voi olla teollisuudessa, mutta usein lähteenä ovat kotitaloudet ja ihmisten käyttämät pesu- ja puhdistusaineet, lääkkeet ja kosmetiikka. Sekä Suomen että EU:n lainsäädäntö listaa jo monia aineita, joita viemäreihin ei saa päästää yhtään tai niiden pitoisuuksia ympäristössä tulee tarkkailla ja vähentää.

Lainsäädäntö elää joka hetki ja haitallisten aineiden lista kasvaa sitä mukaa, kun tutkimus- ja mittaustietoa tulee lisää. Tämä taas heijastuu teollisuusyritysten ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupiin, joiden ehdot kiristyvät. Lisäksi kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista ja he huomioivat arkipäivänsä hankinnoissa enemmän myös ympäristöarvot.

Haitallisten aineiden pääsyä jätevesiin voidaan estää tuotesuunnittelulla, tuotantoprosessien uudistamisella tai jätevesien tehokkaammalla käsittelyllä. Prosessi kannattaa aloittaa riskienarvioinnilla, joka voidaan usein toteuttaa laskennallisesti ja hyvin kustannustehokkaasti. Teemme riskienarviointeja sekä niihin perustuvia kehittämissuunnitelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi tekniikkaselvitykset jätevesien käsittelyn tehostamiseksi tai jätevedenkäsittelyprosessien optimointi. Haitta-aineiden pitoisuuksia vesissä määritämme alihankintana akkreditoiduissa laboratorioissa.