Hallitus antoi 16.2.2017 eduskunnalle lakiesityksen ympäristösuojelulain muuttamiseksi. Esitys on osa suurempaa uudistusta, jossa ympäristölupiin liittyvää byrokratiaa pyritään vähentämään. Esityksessä karsitaan laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristönluvanvaraisuutta ja luvanvaraisuus ehdotetaan kokonaan poistettavaksi toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat pieniä. Vaikutukset ovat pieniä mm. silloin, kun ne eivät aiheuta sanottavaa vesistön kuormitusta ja niiden ilmaan johtuvat päästöt sekä melu ovat valtakunnallisesti vähämerkityksellisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pellettien puristamot, viilutehtaat sekä tekstiilien vesipesulat.

Esityksessä ehdotettiin myös rekisteröintimenettelyn soveltamisalan laajentamista niin, että kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat sekä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, siirretään rekisteröintimenettelyyn. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännöksiä viranomaisneuvonnasta ympäristölupien hakuvaiheessa. Neuvonta tapahtuisi sähköisten tietojärjestelmien välityksellä, hakijan pyynnöstä ja se olisi hakijalle maksutonta.

Ympäristölupiin liittyvän byrokratian vähentämiseksi ministeriössä valmistellaan parhaillaan myös muita lupamenettelyn sujuvoittamista edistäviä toimia. Näistä keskeisimpänä mainitaan ympäristöasioita koskevan yhden luukun periaatteen toteuttaminen. Laki ja Vesi kannattaa ilman muuta yhden luukun periaatetta, koska tällä hetkellä asiakkaiden on asioitava useiden eri viranomaisten kanssa ympäristöluvan saamiseksi. Tällä hetkellä asiakkaan on asioitava mm. kunnan ympäristölupaviranomaisessa, aluehallintovirastoissa sekä tarvittaessa ELY-keskuksissa.

Tarkempaa tietoa hallituksen esityksestä löydät täältä: www.eduskunta.fi/HE_8_2017.

Lisätietoa

Niina_2

Niina Vieno
TkT, vesiasiantuntija
niina.vieno@lakijavesi.fi
puh. 050 544 8431