EU:n jätevesidirektiivi, vesipuitedirektiivi, tulvadirektiivi, pohjavesidirektiivi sekä laatunormidirektiivi asetetaan komission arvioitavaksi.

Jätevesidirektiivin arvioinnissa huomioidaan direktiivin vaatimukset ja täytäntöönpanot viimeisten 25 vuoden aikana EU:n alueella. Myös direktiivin aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä tullaan tarkastelemaan. Arviointi perustuu viiteen kriteeriin, jotka ovat vaikuttavuus, johdonmukaisuus, tehokkuus, relevanssi sekä lisäarvo EU:lle.

Jätevesidirektiivin arvioinnin on suunniteltu alkavan vuoden 2017 lopulla ja valmistuvan vuoden 2018 alussa. Alustavan suunnitelman mukaan kansalaisille avataan online-palvelu palautteen keräämiseksi. Sidosryhmille on suunnitteilla seminaari, kokouksia sekä kyselytutkimuksia, joiden kautta sidosryhmät voivat antaa komissiolle palautetta, kertoa näkökulmia sekä kehitysehdotuksia jätevesidirektiivistä ja sen toimivuudesta.

Jätevesidirektiivin tarkoitus on suojella luontoa jätevesien haitallisilta päästöiltä kaupungeista sekä teollisuudelta. Uusimpien tietojen mukaan 95% EU:n jätevesistä kerätään ja yli 85% käsitellään direktiivin vaatimusten mukaisesti. Direktiivin täytäntöönpanossa on esiintynyt haasteita ja toimeenpanon seuraamisen myötä on havaittu, että osaa säädöksistä voitaisiin tarkentaa. Direktiivin 25 vuoden voimassaolon aikana on lisäksi tapahtunut paljon muutoksia esimerkiksi ympäristöön kohdistuvan paineen lisääntymisen sekä ilmastonmuutoksen näkyvien seurausten myötä. Myös yhteiskunnallinen paine puhtaampien vesistöjen puolesta on kasvanut.

Euroopan komissio julkaisi myös tiekartan vesipuitedirektiivin sekä tulvadirektiivin toimivuustarkastelun avuksi. Toimivuustarkastelu koskee vesipuitedirektiivin lisäksi siihen läheisesti liittyviä pohjavesi- sekä laatunormidirektiivejä. Arvioinnin kriteerit ovat samat kuin jätevesidirektiivin tarkastelussa, joiden lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta säädösten keventämiseen. Arviointi aloitetaan vuoden 2017 lopulla ja saatetaan päätökseen vuoden 2019 alussa. Arviointiin sisältyy kansalaisten ja asianosaisten kuulemista muun muassa vesikonferenssin ja kokousten avulla.

Jätevesidirektiivin arvioinnista voit lukea täältä.

Lisää tietoa vesipuitedirektiivin sekä tulvadirektiivin tarkastelusta löydät täältä.