Kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta kevennetään. Muutos koskettaa noin 300 ympäristöluvan alaista toimintaa. Luvanvaraisuus poistuu toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi tekstiilien vesipesulat sekä viilutehtaat. Lisäksi rekisteröintimenettelyn soveltamisala laajenee, jolloin keskeisimpänä muutoksena betoniasemat ja betonituotetehtaat siirtyvät ympäristöluvanpiiristä rekisteröintimenettelyyn. Kevennyksen mahdollistava lakimuutos astui voimaan 1.9.2017. Lisätietoa ympäristönsuojelulainmuutoksesta voit lukea täältä.

 Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi ilmoitusmenettely

Ympäristöministeriö esittää luonnoksessaan, että ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin ympäristölupaprosessia kevyempi ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyllä korvattaisiin ympäristölupamenettely, mikäli toiminnan ympäristöhaitat ovat vähäisiä. Ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi toimintoja 11 luvanvaraisesta toimintaryhmästä. Siirrettäviin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi elintarvike- ja rehuteollisuuden pienet toimijat, joiden jätevedet johdetaan luvanvaraiselle puhdistamolle. Ilmoitusmenettelyn piiriin ehdotetaan siirrettäväksi myös alle 500 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoita. Menettelyn suunnitellaan astuvan voimaan aikaisintaan 1.1.2019. Menettely koskisi uutta toimintaa sekä nykyistä toimintaa, kun siinä tapahtuu lupaan vaikuttavia muutoksia.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta jatkaisi ennakkovalvonnan piirissä siten, että toiminnanharjoittajan tulisi jättää ilmoitus vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Viranomainen tekisi ilmoituksen pohjalta päätöksen, johon sisältyisi tarvittavat toimintaa ohjaavat määräykset. Ilmoitusmenettely olisi hallinnollisesti kevyempi ja ilmoitusten käsittelyajat lyhyemmät kuin ympäristölupamenettelyssä. Voit lukea ympäristöministeriön luonnoksen hallituksen esityksestä eduskunnalle täältä.

Ympäristönsuojelulain uudistus on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa säädöksiä. Sujuvoittamiseksi lakiin on lisätty myös säännöksiä ympäristöluvan hakemusvaiheeseen liittyvästä viranomaisneuvonnasta, jota annetaan jatkossa hakijan pyynnöstä maksutta. Valtioneuvoston tiedote ilmoitusmenettelystä luettavissa täältä.