img_3731-copy

Ostat venettä sitten välittäjältä tai suoraan yksityishenkilöltä, kannattaa kaupankohde aina tarkastaa huolella ennen kaupan tekemistä.

Naantalissa järjestettiin viime viikonloppuna Veneet Esillä 2016 – käytettyjen veneiden myyntipäivät. Niiden jälkimainingeissa on hyvä kirjoittaa välittäjän vastuusta venekaupoissa. Tämä on blogimme lukijan Seppo Sutelan toive Blue Ocean Oy:stä ja sopii hyvin jatkoksi aiempiin kirjoituksiini käytetyn veneen kaupasta. Välittäjän vastuukysymys on piirteiltään hieman omalaatuinen. Välittäjähän ei ole suorassa sopimussuhteessa ostajaan, kun kauppa välitystoimeksiannoissa tehdään myyjän ja ostajan välillä. Suoranaisia venevälittäjää koskevia oikeusohjeita ei ole, mutta oikeusohjeita löytyy elinkeinotoimintaa harjoittavan välittäjän vastuusta. Nämä kuluttajansuojalain normit soveltuvat niin veneiden kuin myös muiden kulutushyödykkeiden välittämiseen.

Välittäjän vastuu kulutushyödykkeistä

Kuluttajansuojalaki säätelee välittäjän vastuuta kuluttajille myytävien kulutushyödykkeiden osalta. Kulutushyödyke on lakitermi, jolla tarkoitetaan mm. tavaraa, jonka henkilö hankkii olennaisessa määrin yksityistä talouttaan varten. Jos nämä ehdot täyttyvät eli kyse on kulutushyödykkeestä, välittäjä vastaa ostajan asemassa olevalle kuluttajalle sopimuksen täyttämisestä kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun nojalla sekä kauppalain 41 §:n nojalla.

Esimerkiksi virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Kuluttajansuojalain 8. luku puolestaan käsittelee eräitä palvelusopimuksia eli vastikkeellisia palveluksia, joiden kohteena on esim. korjaustyön suorittaminen. Kauppalain 41 § käsittää oikeudellisen virheen eli sen, että myytyä tavaraa rajoittaa esimerkiksi jonkin muun omistusoikeus eikä asiassa ole sovittu, että ostaja vastaanottaa kaupan kohteen tästä huolimatta.

Kuluttajan oikeudet ostettaessa vene välittäjältä

Kun välittäjä myy kuluttajan venettä, ostajana toimiva kuluttaja voi kohdistaa veneessä ilmenevän reklamaation ja vaatimukset myös välittäjään. Ostajalla on virheen perusteella oikeus myös vaatia välittäjältä muun muassa virheen korjaamista, hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kuluttajansuojalain 5 luvussa säädetyin edellytyksin.

Välittäjän vastuu ei kuitenkaan rajoita kuluttajan oikeuksia myyjänä toimivaan sopijapuoleen. Tavaran omistaja, eli myyjä sekä välitystoimeksiannon suorittaja eli välittäjä ovat vastuussa tekemänsä sopimuksen täyttämisestä. Jos esimerkiksi tavaran myyjä on kuluttaja, ostajan oikeudet suhteessa myyjään määräytyvät kaupan ehtojen ja kauppalain mukaan. Välittäjää koskevien kuluttajansuojalain säännösten seurauksena myyjän vastuu voi olla rajoitetumpi kuin välittäjän vastuu. Tämä onkin luonnollista, koska välittäjä harjoittaa elinkeinotoimintaa ja hänellä kuuluukin olla bisneksestään vastuu. Sikäli kun ostajalla on oikeus kohdistaa vaatimuksensa sekä välittäjään että myyjään, nämä ovat ostajaan nähden yhteisvastuussa. Ostaja voi siis vaatia suorituksen korjaamista, hinnanalennusta, kaupanpurkua ja vahingonkorvausta niin myyjältä kuin myös välittäjältä. Vastuun jakautuminen välittäjän ja myyjän keskinäisessä suhteessa tulee arvioitavaksi sen perusteella kumpi vastaa suorituksessa olleesta virheestä. Jos siis virhe on seurausta myyjän puolella olevasta seikasta, välittäjä voi vaatia ostajalle suorittamiaan korvauksia myyjältä.

Ohjeet välittäjänä toimiville elinkeinonharjoittajille

Vaikka vastuun jakautuminen välittäjän ja myyjän välillä jakautuu sen perusteella, kumman osapuolen virheestä on kyse, tulee välittäjän huomioida mahdolliset ongelmatilanteet myyjän kanssa tekemässään toimeksiantosopimuksessa. Välittäjän tulee olla tietoinen vastuustaan ja varautua ostajan mahdollisiin vaatimuksiin jo hyödykkeen välitystä koskevassa toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimuksessa vastuunjako myyjän ja välittäjän välillä voidaan kirjata tarkasti, jolloin välittäjän tekemä regressivaatimus on helppo perustaa tehdyn toimeksiantosopimuksen vastuunrajoituslausekkeisiin. Regressivaatimus liittyy tilanteisiin, joissa yhteisvastuullinen on suorittanut vastuustaan yli oman osuutensa. Välittäjän tulisikin siten olla kaukaa viisas ja varautua hyvissä ajoin mahdollisiin ostajan esittämiin vaatimuksiin. Lisäksi välittäjän tulee huolehtia siitä, että hän saa kaiken oleellisen tiedon myyjältä. Kaupanteko on kuitenkin aina yhteistyötä ja win-win-ratkaisun löytämistä. Lähemmäs win-win-ratkaisua päästään, kun pelataan avoimin kortein ja varaudutaan mahdollisiin yllätyksiin.

Kirjoittaja: Jere Heikkala