Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jossa analysoidaan jätevedenpudistamoilta haitallisia aineita, kuten  palonestoaineita, pinta-aktiivisia aineita, raskasmetalleja, ftalaatteja, hormoneja ja lääkeaineita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa

Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaikki yli 10 000 AVL:n kokoiset puhdistamot. Hanke toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Tällä varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Osallistumalla hankkeeseen jätevedenpuhdistamot voivat toimeenpanna vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä.

Suomessa asetus 1022/2006 ja sitä täydentävät asetukset koskevat vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita

Asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tulisi selvittää. Kaikki listan aineet ovat mukana selvityksessä.

Tuloksista julkaistaan loppuraportti Vesilaitosyhdistyksen nettisivuilla

Kullekin jätevedenpuhdistamolle toimitetaan tiedot heidän omista tuloksistaan. Kaikista tuloksista kootaan loppuraportti, joka on vapaasti ladattavissa verkossa.

Lue lisää:

Vesilaitosyhdistyksen julkaiseman tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Hankkeessa analysoitavien aineiden luettelo löytyy hankesuunnitelmasta.

Vesihuolto 2013 -päivillä pidetty esitelmä aiheesta on katsottavissa täältä.